ان‌اف‌تی‌یار از رخدادهایی مانند قطعی اینترنت، فیلترینگ داخلی، خارجی و هر گونه رخداد مشابه دیگری که در تصمیم‌گیری آن‌ها نقشی ندارد، به طور کامل سلب مسئولیت می‌کند.